Razvoj trajnostnih konceptov gradenj hlevov

Vrednost projekta: 130.000,00 €
Trajanje projekta: 01.11.2020 - 31.10.2022
Povezava do projekta: Spletna stran projekta
Odgovorna oseba: dr. Janez Benedičič

Financerji

Pregledati obstoječe stanje hlevov (vrsta in število živali, tip reje, konstrukcija, oprema, molzna tehnika, krmna tehnika, klima in vpliv na živali, izkoriščanje odpadnih snovi) in definirati deficitarna področja ter opredeliti največji potencial za izboljšanje pri mešanih in čistih Živinorejskih kmetijah; razviti modele oziroma smernice za hleve za Rejo, ki bodo ekonomsko in okoljsko upravičeni, krajinsko skladni s prostorom, turistično atraktivni in tržno sprejemljivi in bodo v največji meri upoštevali obstoječi stavbni fond, domači material (npr. les) in opremo ter znanje; spodbuditi male in srednje kmetije, da obnovijo, rekonstruirajo, dogradijo, posodobijo hleve za rejo na področju govedoreje, prašičereje, konjereje, perutnine in drobnice.

Partnerji projekta

  • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Murska sobota;
  • KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SPLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD PTUJ;
  • Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta; Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo;
  • Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede;
  • Univerza v Novem mestu Fakulteta za ekonomijo in informatiko.